Covid-19 har for alvor sat sit præg på det danske erhvervsliv, og regeringen har på den baggrund vedtaget en ny hjælpepakke til danske virksomheder. Formålet med hjælpepakken er at mindske det økonomiske tab, samt hjælpe danske lønmodtagere, danske arbejdspladser og virksomheder i denne krise, og især selvstændige og virksomheder i de brancher, der er særligt hårdt ramt som følge af Covid-19. Nedenfor er der givet et generelt overblik over regeringens tiltag, og hvad de betyder.

Kompensationsmodel for virksomhedens faste udgifter

Som følge af Covid-19 har flere virksomheder oplevet en markant nedgang i omsætningen. Blandt andre har restauranter, hoteller og flyselskaber oplevet et reduceret eller midlertidigt forsvundet forretningsgrundlag, men samtidig har de udgifter til for eksempel husleje og andre faste udgifter, som skal betales, selvom kunderne udebliver. Derfor har regeringen for det første vedtaget, at midlertidig kompensation kan gives for virksomhedens faste udgifter baseret på følgende principper.

  1. Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation
  2. Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen hjemme (mere end 40 pct.)
  3. Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 pct.
  4. Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt
  5. Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage

Dermed lægges der op til, at virksomheder kan få godtgjort dokumentbare, faste udgifter, herunder for eksempel husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter. Såfremt virksomheden ved tro og love kan bekræfte at omsætningen er faldet, vil Erhvervsstyrelsen udbetale kompensation.

Såfremt de faste udgifter udgør mindre end 25.000 i perioden fra 9. marts til 9. juni, kan der ikke ansøges om kompensation, og der kan maksimalt kompenseres for 60. mio. kr. pr. virksomhed i perioden.

Kompensationsmodel for freelancere og selvstændige 

For det andet har regeringen vedtaget, at virksomheder med maksimalt 10 ansatte, som forventer et tab på mere end 30 pct. som følge af Covid-19, kan modtage 75 pct. af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår i kompensation, såfremt virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på 15.000 kr. pr. måned i forudgående periode. Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned.

Denne midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020, og en virksomhedsejer kan maksimalt være omfattet af ordningen i tre måneder. For at modtage kompensationen skal virksomhedsejeren underskrive en tro- og loveerklæring ved indmeldelsen af et forventet omsætningstab, og ligeledes begrunde, hvordan Covid-19 har været skyld i dette omsætningstab, samt efterfølgende dokumentere et omsætningstab på minimum 30 pct.

For freelancere (selvstændige uden CVR-nummer) gælder det, at hvis man på tro- og love anfører et forventet indkomsttab på 30 pct. som følge af Covid-19 i perioden 9. marts til 9. juni, kan man få kompensation for 75 pct. af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Denne ordning dækker freelancere med en B-indkomst på minimum 180.000 kr. i 2019, og som ikke har en personlig indkomst på over 0,8 mio. kr. i 2020.

Garantiordninger

For det tredje har regeringen vedtaget, at en etablering af en statslig garantiordning gælder både små, mellemstore og større virksomheder. For større virksomheder betyder garantiordningen, at 70 pct. af bankens driftsfinansiering af virksomheder, der oplever et omsætningstab på 30 pct. som følge af Covic-19, dækkes. Ordningens garantiramme lyder på 25 mia. kr. Dermed vil ordningen kunne facilitere udlån på op til 37,5 mia. kr.

For små og mellemstore virksomheder lyder garantirammen på 17,5 mia. kr., og med en dertilhørende tabsramme på ca. 5 mia. kr. vil dette facilitere udlån på op til 25 mia. kr.

For dagpengemodtagere har Covid-19 også konsekvenser. Det skyldes, at det kan være svært at finde et arbejde under den nuværende krise, hvilket betyder, at perioden fra d. 9. marts til 9. juni ikke medtælles i den lediges dagpengeanciennitet. Medlemmer skal dog være medlemmer af en a-kasse i perioden. Såfremt ens dagpengeret er opbrugt, og man har meldt sig ud af en a-kasse, kan man stadig genindmelde sig og opnå ret til dagpenge indtil 9. juni.

Hvis man har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder for perioden 9. marts til 9. juni, vil man få forlænget retten til sygedagpenge i tre måneder. Dette gør sig ligeledes gældende, hvis sygedagpengeretten stopper ved udløb af en forlængelsesregel, og personen ikke kan forlænges på sygedagpenge, og skal overgå til jobafklaring på ressourceforløbsydelse.

For elever og studerende betyder det, at man har ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 pr. måned udover det gældende stipendie og SU-lånemuligheder. Det betyder, at der kan optages to måneders ekstra SU-lån pr. måned. Denne ordning gælder for marts og april 2020 og forlænges, hvis dette er nødvendigt.

EKF

Til sidst har regeringen vedtaget, at der oprettes en ny likviditetskaution i EKF for at hjælpe små og mellemstore danske eksportvirksomheder, som har oplevet likviditetsmæssige udfordringer som følge af brud på virksomhedens værdikæde relateret til Covid-19. Kautionen skal gøre det muligt at udlåne 1,25 mia. kr., hvilket vil hjælpe ca. 250 danske virksomheder med deres eksportaktiviteter. Dette vil give en bedre og enklere risikodækning, fordi bankens risiko ved at låne pengene ud er mindre, og der er afsat en tabsramme på 100 mio. kr. til ordningen.

Hvordan har hjælpepakken betydning for den juridiske verden?

Som konsekvens af Covid-19 er mange ansættelsesretlige spørgsmål opstået. Nogle af bekymringerne går på, hvorvidt en medarbejder har ret til løn, hvis personen er smittet med Covid-19, og hvorvidt en arbejdsgiver kan sende en medarbejder hjem, hvis der er mistanke om smittespredning? Er det derudover krænkende at spørge om en medarbejder er smittet, og om medarbejderen kan undlade at møde på arbejde?

Ifølge myndighedernes anbefalinger skal arbejdsgiveren sikre, at medarbejderne indgår i et sikkert arbejdsmiljø, og ikke går på kompromis med medarbejderens helbred. Derfor anbefaler myndighederne, at alle medarbejdere arbejder hjemmefra i 14 dage i så vidt muligt omfang. Derudover bør arbejdsgiveren sikre let adgang til god hygiejne, have særlig fokus på rengøring, og sende medarbejderen hjem, hvis personen viser tegn på sygdom.

Den nye hjælpepakke betyder dog, at regeringen ønsker at hjælpe de danske lønmodtagere, som har mistet deres indkomst enten helt eller delvist. Især selvstændige, som er mere skrøbelige i modsætning til større virksomheder, vil der blive taget hånd om, således alle modtager kompensation for det tabte.

Kommercielle kontrakter

Derudover har Covid-19 også haft stor indflydelse på kommercielle kontrakter. Som nævnt i tidligere afsnit kan mangel på likviditet påvirke en virksomheds værdikæde, og i værste fald føre til utilsigtet brud på kontrakter. Både forsinkede leverancer, restriktioner på personers færden, nedgang i produktion, osv. kan påvirke kommercielle kontrakter i sådan grad, at værdikæden ikke kan opretholdes. Spørgsmålet er så; kan Covid-19 anses som force majeure?

Force majeure betyder ”større kraft” på fransk, som i dansk retspraksis defineres som en uventet og ekstraordinær begivenhed, som ikke kunne forudses. Hvis en begivenhed anses som force majeure kan en aftalepart hindres i at opfylde sine kontraktforpligtelser. Med andre ord betyder det, at en partner kan frasige sig sit ansvar, hvis personen bliver forhindret i at opfylde sine forpligtelser. Der er således tre betingelser for, at begivenheden kan anses som force majeure:

  1. Opfyldelse af aftalen skal være umulig. Man har pligt til at afsøge alle muligheder for at løse opgaven før man kontakter kunden og meddeler, at det ikke kan lade sig gøre.
  2. Man skulle ikke have mulighed for at forudse Covid-19 ville forhindre opfyldelse af aftalen. Hvis aftalen er indgået før WHO’s officielle erklæring af Covid-19 som en international sundhedskrise, vil betingelsen være opfyldt. Hvis aftalen først er indgået efter dette tidspunkt, burde man have forudset, at problemer med leveringen kunne opstå.
  3. Man skal informere sine kunder om leveringsvanskeligheder eller problemer med at opfylde aftaler hurtigst muligt.

Afslutningsvis kan der opfordres til at kontakte LegalUp på kontakt@legalup.dk, og få råd og vejledning i forhold til Covid-19, og hvordan du og din virksomhed skal forholde sig. Vi tager situationen meget alvorligt, og holder os hele tiden opdateret på nye udspil og opdateringer fra regeringen og de øvrige myndigheder.