Hvad er force majeure egentlig? Gør det sig gældende i forhold til Covid-19? Hvad skal man være opmærksom på, og hvad skal man forvente? Det danske erhvervsliv er påvirket af Covid-19, og LegalUp ønsker derfor at klarlægge force majeure i forhold til Covid-19. Herunder følger en gennemgang af force majeure og hertil hørende klausuler, og hvorvidt Covid-19 kan betragtes som force majeure.

Force Majeure forklaret

Force majeure betyder ”større kraft” på fransk, som i dansk retspraksis defineres som en uventet og ekstraordinær begivenhed, som ikke kunne forudses. Det betyder altså, at situationen ikke er forventet, og ikke kan kontrolleres af de enkelte parter. Eksempler på force majeure er krig, naturkatastrofer og import- og eksportforbud.

I og med situationen ikke må være forventelig, har hvert aftaleområde dets egne typisk kendte risici. Jo mindre kendt en risiko er, desto større er sandsynligheden for at aftalen vil blive betragtet som force majeure. Det betyder dermed også, at såfremt aftalen er indgået efter den force majeure-udløsende begivenhed, som udbruddet af coronavirus, er blevet almindeligt kendt, vil situationen ikke blive betragtet som force majeure.

Såfremt en situation betragtes som force majeure, kan en aftalepart hindres i at opfylde sine kontraktforpligtelser. Med andre ord betyder det, at en part kan frasige sig sit ansvar, hvis personen bliver forhindret i at opfylde sine forpligtelser. Der er således tre betingelser for, at begivenheden kan anses som force majeure:

  1. Opfyldelse af aftalen skal være umulig. Man har pligt til at afsøge alle muligheder for at løse opgaven før man kontakter kunden og meddeler, at det ikke kan lade sig gøre.
  2. Man skulle ikke have mulighed for at forudse Covid-19 ville forhindre opfyldelse af aftalen. Hvis aftalen er indgået før WHO’s officielle erklæring af Covid-19 som en international sundhedskrise, vil betingelsen være opfyldt. Hvis aftalen først er indgået efter dette tidspunkt, burde man have forudset, at problemer med leveringen kunne opstå.
  3. Man skal informere sine kunder om leveringsvanskeligheder eller problemer med at opfylde aftaler hurtigst muligt.

Hvem påberåber sig force majeure

Aftalens parter kan som udgangspunkt selv definere, hvad de mener, skal betragtes som force majeure, og hvilken indvirkning det har på aftalen. Det er parten, der ønsker at påberåbe sig en force majeure-klausul, der skal bevise at begivenheden kan betragtes således. Dette skal denne part gøre den anden part opmærksom på hurtigst muligt, og det er derfor ikke nok bare at stoppe leveringen af produktet/servicen. Bliver modparten ikke underrettet om påberåbelsen af force majeure, kan man blive pålagt et erstatningsansvar for manglende underretning – også hvis begivenheden bliver betragtet som force majeure.

Hvis en aftale vedtages i denne coronakrise, er det meget relevant at tage stilling til mulige problemstillinger i forhold til Covid-19. Dette kunne for eksempel være spørgsmålet om, hvad der sker, hvis parterne ikke kan opfylde aftalen som følge af Covid-19. Derfor bør der tages stilling til, hvornår man kan træde ud af aftalen, og hvilke konsekvenser dette må have.

Force Majeure-klausuler

Mange aftaler indeholder en force majeure-klausul, som enten er formuleret specifikt eller mere generelt, og aftaler kan indeholde en force majeure-klausul, som kan være specifikt omhandlende epidemier og lignende. Ifølge Dansk Erhverv er man bedre stillet i coronakrisen, hvis aftalen omfatter en sådan klausul, idet WHO har erklæret udbruddet af coronavirus for en folkesundhedsmæssig krise af international betydning. Hvis ikke aftalen indeholder en sådan klausul, vil det være op til domstolene at bedømme, hvad der udgør force majeure i en given situation.

Som alternativ til force majeure-klausuler i kontrakter, kan aftalen indeholde en hardship-klausul. En hardship-klausul regulerer retsforholdet mellem parterne, når der opstår eksterne omstændigheder, der gør det uforholdsmæssigt dyrt, besværligt eller lignende at præstere den ydelse, som kontrakten tilpligter parterne. Foreligger sådanne omstændigheder, vil en hardship-klausul citere, hvordan retsstillingen er mellem parterne. Som udgangspunkt bruges en hardship-klausul til at kræve genforhandling, men kan også kræve retsforholdet ophævet, hvilket betyder, at ydelserne går tilbage, eller parterne kan blive pålagt erstatning.

Er Covid-19 force majeure?

I dansk ret findes ikke en officiel definition, der fastlægger, hvad der udgør force majeure, og i modsætning til andre lande har Danmark ikke en force majeure doktrin. Derfor anbefales det at fastlægge en force majeure-klausul i aftalen, som tager højde for corona-lignende situationer eller begivenheder.

Hvis en aftale indeholder en force majeure-klausul, der ikke antager epidemier, karantæner eller isolationer pålagt af offentlige myndigheder som force majeure-begivenheder, er det tvivlsomt at force majeure kan gøres gældende i forhold til Covid-19 og konsekvenser heraf for parternes aftale. Derudover er det afgørende for vurderingen, om det er dansk eller udenlandsk ret, der finder anvendelse, jf. manglende dansk force majeure doktrin.

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.