Når man som arbejdsgiver står over for at ansætte sin første medarbejder, er der nogle overvejelser man bør gøre sig. LegalUp har derfor udarbejdet denne guide, der har til formål at lette processen for kommende arbejdsgivere. Denne guide gennemgår de forskellige trin, som vi finder væsentlige at have for øje.

Registrering som arbejdsgiver

Såfremt du ønsker at ansætte medarbejdere til din virksomhed, er det første skridt, at du lader dig registreres som arbejdsgiver. Registreringen sker på Virk.dk, hvor du angiver, at du ønsker at indberette løn samt indeholde A-skat, AM-bidrag og ATP på din kommende medarbejdere til indkomst. Dette gælder også, hvis du ejer et ApS, A/S eller personlig ejet virksomhed og ønsker at udbetale løn til dig selv.

Dette skal kun gøres en enkelt gang, hvorefter du som registreret arbejdsgiver løbende kan ansætte medarbejdere i virksomheden.

Hvis du på et tidspunkt ønsker at afskedige alle dine ansatte og derved ikke have nogle medarbejdere ansat længere, skal de afmeldes. Hermed undgår du, at SKAT kontakter dig omkring indberetning af løn med mere.   

Ansættelseskontrakt

Som medarbejder har man krav på en ansættelseskontrakt, hvis man har været ansat i mere end en måned samt den gennemsnitlige arbejdstid overstiger otte timer om ugen. Overstiger medarbejderens arbejdstid ikke de otte timer om ugen, har medarbejderen altså ikke krav på en ansættelseskontrakt.

Kontrakten skal være skriftlig og bør indeholde information om firmaet, information om den ansatte, stillingen, løn, opsigelsesvarsler, ferierettigheder og andre væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet.

Det er arbejdsgiveren der bærer bevisbyrden for at dokumentere, at ansættelseskontrakten er udleveret til medarbejderen. Dette kan eksempelvis gøres ved, at man som arbejdsgiver udskriver to eksemplarer af kontrakten og begge parter underskriver dem.

Overenskomst eller ej?

En overenskomst fastlægger reglerne for medarbejdernes løn- og arbejdsforhold. Det betyder, at virksomheder, der er underlagt en overenskomst, er forpligtet til at følge kravene på disse områder.

Overenskomster omhandler blandt andet pension, ferie, løn, arbejdstid, sygedagpenge, barsel og arbejdsmiljø. Det kan være en fordel for medarbejdere at vælge en arbejdsplads, der er underlagt en overenskomst, da de herved er sikret på blandt andet ovenstående områder.

Overenskomstdækket virksomhed

Din virksomhed kan blive overenskomstdækket på følgende to måder:

Enten kan du som arbejdsgiver tilslutte dig en arbejdsgiverforening, der har forhandlet overenskomst, som dækker din virksomheds brancheområde.

Den anden måde, du kan blive overenskomstdækket er, at du selv kan underskrive eller tiltræde en overenskomst med en fagforening, hvor der er mulighed for at tiltræde vilkårene i en af de landsdækkende overenskomster.

Der er ingen lovmæssigt krav om, at man som arbejdsgiver skal være omfattet af en overenskomst.

Indberetning af løn

Når din virksomhed udbetaler løn eller honorarer til medarbejdere, skal dette indberettes til skat. Der skal altså derfor trækkes skat, AM-bidrag og eventuelt ATP-bidrag af løn, godtgørelse provision, tantieme og række personalegoder. Der skal ligeledes også trækkes en arbejdsmarkedsbidrag på 8 %. Derudover skal der også ske indberetning til SKAT, hvis virksomheden giver gaver, fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale, der overstiger en vis værdi til sine medarbejdere.  Dette kan eventuelt gøres gennem flere lønstyringssoftware-systemer.

Medarbejdernes løn skal indberettes og udbetales hver måned.

Lovpligtige forsikringer

Som arbejdsgiver er du forpligtet til at tegne følgende lovpligtige forsikringer:

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring er lovpligtig, såfremt du har ansatte i din virksomhed. Denne har til formål at sikre alle ansatte eller deres efterladte erstatning for ulykke eller sygdom, der skyldes arbejdet eller de forhold, der arbejdes under.

Arbejdsskadeforsikring dækker ligeledes også skader, der kan eller må forventes at opstå inden for den tilskadekomnes arbejdsområde.

Erhvervssygdomsforsikring

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring er obligatorisk for alle danske virksomheder, såvel private som offentlige arbejdsgivere. Formålet med denne forsikring er at dække og udbetale erstatninger for anerkendte erhvervssygdomme. Denne Erhvervssygdomsforsikring på ikke forveksles med Arbejdsskadeforsikring, da disse to forsikringer ikke kan erstatte hinanden, men blot supplere.

Ansvarsforsikring (køretøjer)

Som arbejdsgiver har du pligt til at tegne ansvarsforsikring for både indregistrerede og uindregistrerede køretøjer.

Bygningsbrandsforsikring

Denne forsikring er obligatorisk, hvis der er gæld i ejendommen. Bygningsbrandsforsikring er ligeledes også vigtig, hvis virksomheden selv ejer bygningerne, hvorfra der drives forretning. Den sikrer dig mod lynnedslag, brand, eksplosion.

Ud over selve bygningen dækker forsikringen tilbehør, der alene vedrører bygningens drift.

Ansvarsforsikring (rådgivning)

Visse virksomhedstyper er underlagt at tegne en ansvarsforsikring – dette er for eksempel virksomhedstyper som juridisk rådgivning og revision. Forsikringen har til formål at virksomheden holdes ansvarlig for den forkerte rådgivning, der har medført et tab for den pågældende klient.

Står du overfor at skulle ansætte din første/en medarbejder, kan LegalUp hjælpe dig i processen samt med at udarbejde ansættelseskontrakten.