Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Følgende vilkår gælder for alle ydelser og produkter, der bliver solgt og leveret gennem LegalUp ApS og legalup.dk (herefter kaldet ”LegalUp”). Handelsbetingelserne gælder for enhver opgave, LegalUp ApS påtager sig eller leverer. 

Serviceydelser

LegalUp er formidler og leverandør af juridiske serviceydelser og produkter. LegalUp ApS faciliterer juridisk rådgivning og opgaveløsning leveret af vores tilknyttede jurister, erhvervsjurister og lignende.

Du erkender, at LegalUp ikke er en advokatvirksomhed eller på nogen måde er associeret med advokatvirksomhed, og at samtlige serviceydelser, der leveres hos LegalUp, tilbydes af jurister og erhvervsjurister, der ikke er advokater.

Som kunde og bruger af LegalUp har du mulighed for at købe juridisk rådgivning og andre juridiske serviceydelser på følgende måder:

 • Som enkeltstående opgave.
 • Som abonnementsaftale.

Enkeltstående rådgivningsopgaver er reguleret af vilkårene i disse handelsbetingelser. Abonnementsaftaler er ligeledes reguleret af vilkårene i disse handelsbetingelser, men er desuden yderligere reguleret i afsnittet “Abonnementsvilkår” og på abonnementssiden.

Pris og betaling

Hos LegalUp er serviceydelser og produkter til en fast fris. Det mener vi, skaber størst mulig transparens. Du betaler den på hjemmesiden angivne pris ekskl. moms og evt. gebyrer til Erhvervsstyrelsen og lignende.

Når du køber en ydelse sker faktureringen automatisk gennem kortregistrering direkte på vores hjemmeside. Her reserveres beløbet indtil arbejdet er udført fra vores side. 

Den angivne pris forudsætter at alle relevante oplysninger for udarbejdelse af opgaven fremgår ved påbegyndelse af opgaven. Har du som Kunde ønsker til ændring eller lignende undervejs eller efterfølgende grundet mangelfuld kendskab til eget koncept eller andet, kan der pålægges en merpris på opgaven. Du vil til enhver tid blive underrettet herom på forhånd. 

LegalUp kan i særlige tilfælde give rabat, hvis der er tale om særlige aftaler med samarbejdspartnere. Der vil ligeledes være tale om rabat for abonnementskunder. Rabatten vil fremgå af rådgivningstilbuddet samt faktura.

Fortrolighed

Alle oplysninger modtaget fra dig eller om dig bliver behandlet fortroligt, og alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt i overensstemmelse med lov om juridisk rådgivning, reglerne om god skik for juridisk rådgivning samt dansk rets almindelige regler om persondatabehandling. Læs mere om vores privatlivspolitik og omkring vores håndtering af personoplysninger.

Ansvar

LegalUp er ansvarlige over for dig efter dansk rets almindelige regler og lov om juridisk rådgivning herunder reglerne om god skik for juridisk rådgivning. LegalUp kan dog ikke gøres ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af data, mistet fortjeneste, avance, driftstab mv. LegalUp ansvar er i ethvert tilfælde begrænset til et beløb svarende til de summer som er anført under “Forsikringssummer”.

LegalUp er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for LegalUp’s kontrol. Det kan ikke garanteres, at du kan benytte downloadede filer på enhver PC, og benyttelse vil altid forudsætte, at du er i besiddelse af software, der kan åbne/læse relevante filer.

Forsikring

LegalUp’s juridiske rådgivere er ansvarsforsikret, hvilket som udgangspunkt indebærer, at et eventuelt erstatningsansvar, der måtte opstå som følge af direkte fejl eller mangler ved rådgiverens rådgivning, kan dækkes af HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. DK-2100 København, Danmark, CVR 37276251.

Forsikringssummer

 • Den maksimale forsikringssum for formuetab er 1 mio. kr. i alt pr. accepteret rådgivningstilbud.
 • Den maksimale forsikringssum for henholdsvis personskade og tingskade er 10 mio. kr. i alt pr. accepteret rådgivningstilbud.

Du skal dog som kunde være opmærksom på, at forsikringsselskabet ikke hæfter i de tilfælde, hvor kravet skyldes

 • Bøder, herunder punitive og exemplary damages, skatter og stempelafgift, der pålægges dig og som ikke er en direkte følge af LegalUp’s rådgivning.
 • Driftsforstyrrelser eller midlertidige afbrydelser af tjenesten.
 • Forhold, der udspringer sig af force majeure.

Fortrydelsesret og reklamation

Når du accepterer et tilbud fra en af LegalUp, giver du samtidig samtykke til, at leveringen af din serviceydelse påbegyndes. 

Du kan stadig fortryde din bestilling, men vil dog blive opkrævet betaling for den allerede leverede rådgivning eller opgave. Hvis du vil fortryde din bestilling af rådgivning eller opgaveløsning, skal du straks informere LegalUp herom.

Du kan reklamere over din rådgivning ved at skrive til os på kontakt@legalup.dk

Din reklamation skal indeholde:

 • En begrundelse for reklamationen 
 • Dine oplysninger 

Abonnementsvilkår

Følgende abonnementsvilkår gælder for dig som er abonnent, når du tegner en abonnementsaftale hos LegalUp. Som abonnent har du adgang til abonnementstjenesten og fordele under de til enhver tid gældende abonnementsvilkår, der følger af disse handelsbetingelser samt abonnementssiden. Abonnementernes pris, fordele, indhold mm. vil til enhver tid fremgå af hjemmesiden på www.legalup.dk

Abonnentens adgang til abonnementstjenesten

For at kunne tegne et abonnement hos LegalUp kræver det følgende oplysninger:

 1. Tilvejebringe en gyldig e-mailadresse, fulde navn, CVR-nummer samt andre nødvendige oplysninger. 

Når du har tilvejebragt betalingsoplysninger mv. er du oprettet som abonnent, og du modtager en mail med relevante oplysninger for dit valgte abonnement. 

For at kunne få adgang til platformen skal du opfylde følgende betingelser:

 1. Du skal være mindst 18 år;
 2. Du skal indestå for, at de oplysninger, du har angivet i forbindelse med registreringen af din autoriserede konto, er sandfærdige og korrekte, og du skal meddele LegalUp, hvis disse oplysninger på noget tidspunkt ændres;
 3. Du skal acceptere, at LegalUp udelukkende rådgiver om danske juridiske forhold. LegalUp er således på ingen måde ansvarlig for eventuelle omkostninger, overtrædelser af lovgivning eller andet ansvar, herunder erstatningsansvar, der måtte følge af, at du benytter eller forsøger at anvende vores serviceydelser uden for Danmark;
 4. Du skal sørge for, at du har adgang til en egnet internetforbindelse;
 5. Du må ikke anvende eller lade andre anvende abonnementstjenesten, herunder din brugeradgang til platformen til ulovlige eller upassende formål;
 6. Du skal registrere og opdatere dine oplysninger, såfremt de ændres i løbet af aftaleperioden.

Abonnentens brug af abonnementstjenesten

Som abonnent får du en personlig, ikke-eksklusiv og begrænset adgang til brug af abonnementstjenesten. Denne adgang giver udelukkende abonnenten adgang til abonnementstjenesten som beskrevet i disse abonnementsvilkår.

Abonnenten må ikke reproducere, duplikere, kopiere, sælge eller videresælge adgang til abonnementstjenesten eller brug af abonnementstjenesten uden LegalUp’s skriftlige tilladelse. Abonnenten må ej heller videregive kontooplysninger til tredjeparter, der ikke er direkte associeret med abonnenten.

Abonnenten må ikke manipulere, eller på nogen anden måde ændre abonnementstjenesten. Abonnenten må ikke oprette websteder, applikationer eller tjenester, der fremtræder som værende forbundne med LegalUp.

Abonnenten må ikke tilføje indhold til abonnementstjenesten, der overtræder immaterielle rettigheder herunder krænkelser af ophavsretten. Abonnenten accepterer endvidere ikke at tilføje noget indhold eller bruge tjenesten på nogen måde, der er enten ulovlig eller i strid med vilkårene i denne aftale.

LegalUp forbeholder sig retten til at foretage opdateringer, afbrydelser, tilføjelser eller omstruktureringer, midlertidige eller permanente, af enhver funktion tilknyttet platformen og abonnementstjenesten med eller uden varsel, med undtagelse af ændringer, som væsentligt ændrer eller reducerer funktionaliteten af platformen, i hvilket tilfælde LegalUp skal give abonnenten et varsel på 14-dage. LegalUp forbeholder sig imidlertid retten til at foretage væsentlige ændringer eller reduktion af funktionalitet, med eller uden varsel, såfremt der er tale om et aktuelt eller forventet brud på sikkerheden, i hvilket tilfælde LegalUp vil bestræbe sig på at give alle berørte abonnenter besked herom, uden unødigt ophold. Enhver brug af abonnementstjenesten efter nogen af ​​de ovennævnte scenarier udgør abonnentens accept af abonnementstjenesten i sin efterfølgende version.

Abonnementstjenesten indhold

LegalUp udbyder følgende serviceydelser som en del af abonnementstjenesten:

 • Brugeradgang til platformen, såfremt det følger af valgte abonnement.
 • Adgang til det antal standardiserede juridiske dokumenter, som følger af valgte abonnement.
 • Rabatter på opgaver i det omgang det følger af det valgte abonnement.
 • Adgang til en valgfri opgave/ydelse, som fremgår af www.legalup.dk. Bemærk at den/de valgfri(e) ydelser ikke kan bruges forud, men kan opspares, såfremt den/de ikke anvendes den indeværende måned. Bemærk ligeledes, at såfremt abonnementet opsiges, og Kunden har opsparede/ikke-anvendte ydelser til gode pga. førnævnte, kan disse ikke gøres til genstand for tilbagebetaling eller på anden vis udbetaling. 

Abonnenten har adgang og brugsret til LegalUp’s juridiske dokumenter. LegalUp indestår for kvaliteten af de juridiske dokumenters indhold. LegalUp kan dog ikke gøres ansvarlig for anvendelsen af de juridiske dokumenter, herunder fejlagtig udfyldelse, tilrettelse eller anvendelse af de juridiske dokumenter. LegalUp er således ikke ansvarlig for hverken direkte, indirekte eller afledte tab, som abonnenten måtte lide som følge af fejlagtig anvendelse af Legalup’s juridiske dokumenter. Abonnenten accepterer, at LegalUp’s tilvejebringelse af de juridiske dokumenter ikke kan sidestilles med juridisk rådgivning. Abonnenten accepterer, at LegalUp’s juridiske dokumenter ikke er omfattet eller beskyttet af LegalUp’s kombinerede erhvervs- og rådgiveransvarsforsikring. Forsikring af juridiske dokumenter kan ske ved abonnentens oprettelse af en enkeltstående rådgivningsopgave, med henblik på at få en rådgiver til at gennemgå og kvalitetssikre dokumentet efter behov. Den enkeltstående rådgivningsopgave og de af rådgivningen omfattede juridiske dokumenter vil i så fald være omfattet af LegalUp’s rådgiveransvarsforsikring.

Der kan ikke ydes vejledning vedrørende privatretlige, strafferetlige eller skatteretlige forhold samt forhold vedrørende overdragelse af fast ejendom.  

Abonnentens køb af enkeltstående rådgivningsopgaver

Som abonnent har du mulighed for at købe enkeltstående rådgivningsopgaver med rabat. Rabatten afhænger af din abonnementstype. LegalUp forbeholder sig retten til at ændre rabatterne, altid med et varsel på minimum 30 dage. Abonnenten accepterer ikke at kunne anvende rabatkuponer eller andre prisregulerende tilbud, der ikke er omfattet af abonnementstjenesten, ved køb af enkeltstående rådgivningsopgaver.

Email og kodeord

Når du registrerer dig og opretter en autoriseret konto på platformen, vil du blive bedt om at angive en email og kodeord for at logge ind og anvende abonnementstjenesten. Derudover vil du blive bedt om at oplyse et telefonnummer.

Kombinationen af email og kodeord er fortrolige oplysninger, og du må ikke videregive dem til nogen tredjepart. Vi forbeholder os retten til på ethvert tidspunkt, men med rimeligt varsel, at kræve, at du ændrer dit kodeord. Du accepterer, at en sådan ændring kan forårsage en midlertidig afbrydelse af din adgang til abonnementstjenesten.

Hvis du har mistanke om, at din email og/eller adgangskode bliver brugt af en anden, skal du straks underrette LegalUp og ændre din adgangskode. Hvis LegalUp har grund til at antage, at email og/eller adgangskode er blevet afsløret eller på anden måde misbrugt, har LegalUp ret til straks at deaktivere abonnementstjenesten og/eller gøre abonnementstjenesten utilgængelig for dig eller på anden måde forhindre fortsat uautoriseret eller ulovlig adfærd.

Fortrolighed og sikkerhed

LegalUp stiller en sikker adgang til platformen til rådighed. LegalUp vil tilvejebringe funktionaliteter, der:

 • Faciliterer adgangskodeadministration af abonnentens brugere.
 • Kan sende og gemme adgangskoder i et sikkert og krypteret format.
 • Beskytte brugernavn, adgangskoder og andre personlige data på en måde, der følger og overholder gældende regler.

LegalUp, herunder alle tredjeparter og hostingpartnere, vil altid:

 • Bruge sikre fremgangsmåder til at gemme, administrere og overføre data og indhold.
 • Gennemføre politikker og procedurer for at forhindre uautoriseret brug af brugernavne og adgangskoder, og vil straks underrette abonnenten ved mistanke om, at brugernavn og adgangskode er gået tabt, stjålet, kompromitteret eller misbrugt.

Abonnenten er ansvarlig for opbevaring af adgangskode, brugernavn og andre legitimationsoplysninger, der giver adgang til tjenesten.

Abonnenten accepterer at underrette LegalUp i tilfælde af uautoriseret adgang til tjenesten eller ved mistanke om, at en e-mail, en adgangskode eller andre legitimationsoplysninger er mistet, stjålet, misbrugt eller kompromitteret.

Betaling, tilbagebetalinger, bindinger, prøveperiode og abonnements- og prisændringer

For at få adgang til de betalte funktioner i abonnementstjenesten, der er tilgængelige fra en autoriseret konto, skal abonnenten give LegalUp et gyldigt betalingskort til betaling af abonnementsgebyret som beskrevet af LegalUp på hjemmesiden. Alle priser er eksklusive skatter, afgifter, moms eller andre gebyrer, som abonnenten er forpligtet til at betale.

Tjenesten betales pr. måned:

 • Månedlige abonnementer betales forud. Betaling opkræves gennem betalingskort. Abonnenten vil herefter blive opkrævet månedligt for hver efterfølgende måned. LegalUp fortsætter med at trække betaling, indtil abonnenten opsiger abonnementet. Månedlige abonnementer er uden binding, dog betaler abonnenten måneden ud ved opsigelse. Du er forpligtet af disse abonnementsvilkår i hele abonnementperioden.

Alle abonnementspriser er angivet ekskl. moms, medmindre andet fremgår af prisbeskrivelsen

Alle betalinger er endelige og kan ikke refunderes. Refusion vil ikke blive givet for delvist brugte, ubrugte eller resterende abonnementsperioder.

Alle priser kan ændres ved varsel på 30 dage. LegalUp meddeler abonnenten om prisændringer enten via e-mail, som en meddelelse i platformen eller på anden vis, som anses for hensigtsmæssig af LegalUp. Vi kan dog ændre priserne med kortere varsel, eller under, hvis vores omkostninger ved at gøre abonnementstjenesten tilgængelig stiger som følge af ændrede skatter, afgifter, valutakursudsving, ændring i priser til tredjemand, beslutninger fra myndighedernes side eller lovændringer eller anden regulering, og prisstigningen af abonnementet svarer til denne stigning.

Aflysning og opsigelse

Abonnenten kan til enhver tid annullere et abonnement gennem abonnentens profil på platformen under “Abonnement”, dog under hensyn til vilkårene beskrevet i afsnittet “Betaling, tilbagebetalinger, bindinger og abonnements- og prisændringer”. Alternativt skal abonnenten annullere et abonnement ved skriftlig henvendelse til LegalUp. Af sikkerhedsmæssige kan abonnementstjenesten ikke annulleres på anden vis.

LegalUp forbeholder sig retten til at suspendere og afbryde leveringen af abonnementstjenesten til en abonnent uden varsel, såfremt abonnentens handlinger og brug af platformen udgør en væsentlig overtrædelse af denne aftale og/eller udgør en sikkerhedsrisiko.

Hvis du har et månedligt abonnement er du forpligtet til straks at betale for den resterende del af abonnementsperioden, selvom LegalUp opsiger dit abonnement i henhold til disse abonnementsvilkår. Abonnenten anerkender, at LegalUp har ret til at inddrive gæld på anden vis.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist der udspringer af dit køb gennem LegalUp samt på platformen eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for byretten hvor LegalUp ApS har hjemsted.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos LegalUp kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse kontakt@legalup.dk.

Ugyldighed

Såfremt en bestemmelse i denne aftale skulle blive erklæret ugyldig eller umulig at håndhæve, vil en sådan bestemmelse ikke på nogen måde have indflydelse på, ugyldiggøre eller forhindre håndhævelse af de resterende bestemmelser i aftalen, og anvendelsen af denne bestemmelse skal håndhæves idet omfang, lovgivningen tillader det.

Andre bestemmelser

LegalUp tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Gældende fra januar 2019.