Kompensationsordning til Eventarrangører

Denne ordning er udformet til større event-arrangører som er nødsaget til aflyse, ændre eller udskyde deres planlagte arrangementer, som følge af COVID-19. Ordningen omfatter aflysning, udskydelse eller ændring af arrangementer med over 1.000 deltagere, der skulle være afholdt i perioden 6- 31 marts 2020. Der kan ydes kompensation til arrangementer med kun 500 deltagere, såfremt arrangementet har været målrettet personer som er særligt udsatte i forhold til COVID-19, altså ældre, samt sårbare personer. Både arrangementer med deltagerbetaling og uden, er omfattet af ordningen. Det er et krav at arrangementet skulle afholdes i Danmark, samt at arrangementet har været offentligt tilgængeligt for almenheden. Det er ligeledes et krav at arrangøren er en juridisk enhed, altså organiseret i virksomhedsform.

Den ydede kompensation

Kompensationen kan opnås for arrangementer i perioden 6-31 marts 2020.
Der kan opnås kompensation for tabt indkomst, merudgifter ved aflysning, ændring og udskydelse, herunder udgifter til refunderede billetter og honorarudgifter til kunstnere. Dog kan der ikke opnås kompensation på en sådan måde at virksomheden herved opnår et overskud.

Bevismæssige krav

Der skal indsendes dokumentation for at et arrangement er aflyst, ændret eller udskudt, som følge af COVID-19. Ligeledes skal det kunne dokumenteres at arrangementet hhv. ville have +1.000 deltagere eller +500 deltagere, såfremt det var målrettet personer i risikogruppen. Der skal herudover indsendes regnskab for de tabte indtægter og merudgifter arrangøren vil søge kompensation for, opgørelse over de refunderede billetter der søges kompensation for, og dokumentation for en betalingsforpligtelse af honorar til en kunstner, som der søges kompensation for. Det er et krav for opnåelse af kompensationen at arrangørens forsikring ikke dækker nogen af de udgifter der søges dækket af staten. Dette skal derfor dokumenteres ved ansøgningen. Yderligere er der krav om revisorpåtegning af dokumentationen, såfremt ansøgningen om kompensation overstiger 500.000 kr. Udgifterne til revisor dækkes med op til 30.000 kr.

Ansøgningen indsendes til erhvervsstyrelsen gennem virk.dk. Du kan ligeledes finde en vejledning til udformning af ansøgningen på virksomhedsguiden.dk

Såfremt du skulle have yderligere spørgsmål, er du altid mere end velkommen til at kontakte os.

Kompensationsordning for virksomheders faste udgifter

Under denne ordning kan virksomheder få hjælp til at få dækket sine faste udgifter, under COVID-19-situationen, såfremt omsætningen er faldet med min. 40%. Det er yderligere et krav at de faste udgifter overstiger 25.000 kr., fra 9. marts til 8.juni, det vil sige under en 3-måneders periode. Ordningen er møntet på at dække de faste udgifter virksomheder har i medfør af kontraktuelle forpligtelser, herunder husleje, samt fx leasingkontrakter. Alle virksomhedstyper er omfattet. Lønomkostninger kompenseres efter lønkompensationsordningen som du kan læse om her.

Den ydede kompensation

Kompensationsordningen er tilgængelig i perioden 9 marts – 8 juni 2020.

Den andel af de faste udgifter som dækkes, afhænger af hvor stor nedgang der har været i virksomhedens omsætning, hvorefter det vil fordele sig således:

  • 25% dækning af de faste udgifter – ved fald i omsætningen på 40-60%
  • 50% dækning af de faste udgifter – ved fald i omsætningen på 60-80%
  • 80% dækning af de faste udgifter – ved fald i omsætningen på 80-100%

Der vil maksimalt kunne være tale om en dækning af faste udgifter for op til 60 mio. kroner, under hele perioden for den enkelte virksomhed.

De virksomheder som er blevet pålagt et forbud mod at holde åbent og drive forretning, herunder, frisører, massører og lign. har ret til 100% dækning af sine faste udgifter, i den periode forbuddet er i kraft.

Bevismæssige krav
Til brug for fastlæggelsen af de faste udgifter, fremsendes en revisorpåtegnet opgørelse over de seneste tre måneders faste omkostninger. Herudover indsendes en Tro- og loveerklæring på at omsætningen er faldet i virksomheden. Erhvervsstyrelsen, vil ved udgangen af perioden foretage kontrol af faldet i omsætningen på baggrund af momsindberetninger. Herefter vil det faktiske fald i omsætningen fastlægges. Der er ligeledes mulighed for at styrelsen foretager løbende stikprøvekontroller af omsætningen og den udbetalte kompensation. Udgifterne til revisorpåtegningen vil kunne dækkes med op til 80% – såfremt at ansøgningen om kompensation imødekommes af Erhvervsstyrelsen.

Ansøgningerne administreres af Erhvervsstyrelsen via virksomhedsguiden.dk

Der forventes åbnet op for ansøgninger, onsdag den 8.april 2020.

Udvidet refusion for sygemeldte medarbejdere

Folketinget vedtog, ved lov nr. 212 af 17. marts 2020, en udvidet ret for arbejdsgiver til refusion for løn eller sygedagpenge samt en udvidet ret for selvstændige til sygedagpenge. Denne udvidede ret er betinget af visse typer fravær som følge af COVID-19. Reglerne er midlertidige og gælder kun i perioden; 27. februar 2020 til 1.januar 2021.

Denne udvidede ret medfører, at arbejdsgiver har ret til refusion allerede fra første fraværsdag. Denne ret er alene gældende, hvis fraværsårsagen er grundet COVID-19, altså at den pågældende medarbejder – grundet COVID-19 – er syg, antages værende syg eller er i karantæne.  Det samme gælder selvstændige erhvervsdrivende, der tilsvarende får ret til sygedagpenge fra første fraværsdag.

Der kan derudover udbetales refusion for medarbejdere, der er placeret i hjemmeophold. Tilsvarende kan der udbetales sygedagpenge for selvstændige erhvervsdrivende, der er i hjemmeophold. Denne ret til udbetaling af refusion/sygedagpenge ved hjemmeophold, finder alene anvendelse, når lovens nærmere betingelser er opfyldte.

Det er muligt at læse mere om reglerne i nedenstående vejledning, nr.9143 af 17. marts 2020, der præciserer hvilke typer fraværsårsager der er omfattet:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213512

Arbejdsgiver søger om den udvidede refusion på NemRefusion.

Link hertil: https://www.nemrefusion.dk

Selvstændige erhvervsdrivende skal foretage en digital indberetning til den relevante kommune.  Dette gør de ved at udfylde en blanket som findes på Virk.

Link hertil: https://indberet.virk.dk/indberetninger/master/Selvstaendiges_anmeldelse_af_fravaer_grundet_Covid-19