I vores artikel “Lønkompensationsordningen – er din virksomhed omfattet?”, har vi lavet en samlet oversigt over den lønkompensationspakke, som Folketinget har vedtaget. Denne pakke er alene rettet mod private virksomheder, hvorfor selvstændige, freelancere mv., Ikke er direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation. Folketinget har derfor vedtaget en særskilt kompensationsordning der er rettet mod selvstændige erhvervsdrivende og freelancere mv.

Ovenstående kompensationsordning er opdelt, således at den både omfatter selvstændige med og uden registreret CVR-nummer.

Denne artikel beskriver indholdet af kompensationsordningen, herunder en beskrivelse af kompensationsordningen, den ydede kompensation, de forudsætninger den selvstændige skal opfylde, samt hvorledes der føres kontrol.

Det er vigtigt at fremhæve, at den kompensation der ydes af staten, ikke skal anses for værende en skattefri godtgørelse, men en skattepligtig indkomst. Denne skal derfor beskattes på samme vilkår som almindelig lønindkomst. Derudover kan virksomheder ikke ansøge forskellige ordninger for kompensation for de samme omkostninger.

Definitionen af selvstændige

Det fremgår af aktstykke nr. 122, altså den vedtaget kompensationsordning, at de selvstændige der er omfattet, er virksomhedsejere der har en dansk indregistreret virksomhed, har min.25% ejerskab og som tillige arbejder i den pågældende virksomhed.

Derudover omfatter denne definition også personer, herunder freelancere, der ikke har en indregistreret dansk virksomhed, altså intet CVR-nummer, men alligevel har haft indtægter som B-indkomst.

Disse virksomheder skal være indregistreret inden 9. marts 2020, og tillige skal B-indkomstindtægterne være erhvervet inden 9. marts 2020.

Kompensationsordning for selvstændige med CVR-nr.

Denne ordning yder kompensation til selvstændige, som forventes at tabe mindst 30% af omsætningen som følge af COVID-19. Omsætningstabet på 30% skal sammenlignes med den tilsvarende periode i 2019, hvorfor det som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt at sammenligne med enhver given periode. Det fremgår dog af erhvervsstyrelsens virksomhedsguide, at såfremt den tilsvarende periode ikke er retvisende for virksomhedens omsætning, har virksomheden mulighed for at vælge en anden relevant periode. Hermed menes, at der skal foreligge en saglig begrundelse, som fx barsel eller alvorlig sygdom, for at virksomheden kan fravige kravet om sammenligning med den tilsvarende periode i 2019.

Derudover er det en forudsætning, at virksomheden som minimum har haft en månedlig virksomheds omsætning på kr.10.000, de sidste 12 måneder op til den 1. marts.

Undtagelse hertil, er de virksomheder der ikke har haft en omsætning i den sammenlignende periode, og derfor ikke har mulighed for at bevise omsætningstabet i denne givne periode. Disse virksomheder skal fremlægge dokumentation, der indeholder data for en anden relevant periode, som skal understøtte det forventede omsætningstab. Derudover skal virksomheden dokumentere, at der som minimum måneden op til den 9. marts 2020, har været en gennemsnitligt månedligt omsætning på mindst kr. 10.000.

Der forudsættes også, at virksomheden maksimalt beskæftiger 10 fuldtidsansatte. Såfremt virksomheden har deltidsansatte, bør disse medregnes forholdsmæssigt. Det vil sige, at en medarbejder der er ansat på halv tid, bør medregnes som en halv fuldtidsansat osv. Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle er undtaget, og skal derfor ikke medregnes som en del af de 10 fuldtidsansatte. Det er derudover vigtigt at fremhæve, at en selvstændig med flere CVR-nr. kun opnår kompensation for én af sine virksomheder.

Såfremt den selvstændige har en personlig A- og B-indkomst i regnskabsåret 2020, der overstiger 800.000 kr., skal kompensationen tilbagebetales med renter. Samme gør sig gældende for eventuel medarbejdende ægtefælle, der har modtaget kompensation.

Kompensationsordning for selvstændige uden CVR-nr., herunder Freelancere.

Ovenstående ordning, yder ligeledes kompensation til selvstændige der driver erhverv uden CVR-nr. (herunder freelancere mv). Kompensationsordningen omfatter det samme, og stiller overordnet samme krav. Den største forskel er dog, at de selvstændige uden CVR-nr., ikke har en virksomhed, og derved ikke virksomhedsomsætning. Der stilles derfor krav til den selvstændiges B-indkomst i stedet.

Den ydede kompensation

Kompensationen ydes for perioden 9. marts til og med 8. juni 2020, hvilket svarer til tre måneder. Heri kan selvstændige opnå dækning for 75% af det forventede omsætningstab/ B-indkomsttab, hvilket bliver beregnet på bagrund af ovenstående. Der er dog et loft på denne kompensation, og derfor udgør den maksimalt kr. 23.000 pr. selvstændig pr. måned. Det vil med andre ord sige (forudsat at du som selvstændige har andre medarbejde ansatte i virksomheden), at dine medarbejdere også har ret til denne kompensation. Såfremt du som selvstændig har en medarbejdende ægtefælle ansat, vil loftet for den maksimale kompensation stige til 46.000 kr.

Den selvstændige uden CVR-nr. har ikke mulighed for at have ansatte, hvorfor kompensation for medarbejdere og medarbejdende ægtefælle, ikke er relevant.

Dokumentationskrav samt kontrol

Som førnævnt, så stilles der en række krav, til de selvstændige der ønsker at gøre brug af kompensationsordningen. Alle selvstændige vil derfor som udgangspunkt blive pålagt at anvende revisorbistand.

Det er et krav, at der med ansøgningen skal følge en tro- og loverklæring med beskrivelse og indmeldelse af forventet omsætningstab/B-indkomsttab. Derudover skal den selvstændige beskrive, hvordan dette omsætningstab/B-indkomsttab er en følge af COVID-19.

Erhvervsstyrelsen, som er den styrelse der behandler ansøgningerne, vil efterfølgende kontrollere hvorvidt omsætningen/ B-indkomsten er faldet.

For de selvstændige med CVR-nr., tjekker Erhvervsstyrelsen om der er nedgang i moms. Såfremt der er tale om selvstændige, der ikke svarer moms, så anvender Erhvervsstyrelsen lønsumsafgiften som kontrol.

Derudover foretager de kontrol af, hvorvidt den selvstændige arbejder i virksomheden og kontrollerer vedkommendes personlige indkomst i 2020.

Erhvervsstyrelsen har ikke mulighed for at kontrollere på samme måde ved de selvstændige uden CVR-nr. Derfor er de i stedet nødsaget til at kontrollere indkomstregistreringer. Dette gør de ved at sammenligne, B-indkomst i 2019 med B-indkomst i 2020, og foretager derfor først kontrol i 2021.

Hvordan ansøger man?

Ansøgningerne administreres af Erhvervsstyrelsen via virksomhedsguiden.dk.

Der er allerede åbnet op for ansøgninger og fristen for at søge er den 30.juni 2020. Der ansøges for perioden 9. marts 2020 til 8 juni 2020, og det er ikke muligt at søge om kompensation for mindre end 3 måneder.

Inden på virksomhedsguiden.dk, findes der en detaljeret vejledning til, hvordan der ansøges.

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os enten på mail kontakt@legalup.dk eller tlf. 71747974