Selskabsstiftelse

Selskabsstruktur og udarbejdelse af dokumenter

LegalUp kan rådgive omkring selskabsstruktur samt udarbejde de relevante dokumenter i forbindelse med selskabsstiftelsen, herunder stiftelsesdokument, vedtægter, ejerbog mv. til brug for registreringen. Vi foretager derudover den endelige registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Vi kan ligeledes sørge for bekræftelse af selskabskapitalen.

Vi kan blandt andet hjælpe dig med at oprette følgende selskabs- og virksomhedstyper:

  Iværksætterselskab / IVS

Et iværksætterselskaber kendetegnet ved, at kapitalkravet er på 1 krone.
IVS er et selskab og skal derfor følge kravene i selskabsloven. Man kan ikke drive et selskab for 1 kr. Mister selskabet 50% eller mere af den samlede egenkapital, skal ejeren indkalde til generalforsamling og diskutere selskabets fremtidige drift.

Samtidig skal IVS indeholde 25% af overskuddet og kan ikke udbetale udbytte før en selskabskapital på 50.000 kr. er nået. De 25% sættes ind på en bunden reserve, der i sidste ende skal anvendes til at konvertere selskabet til ApS.

Muligheden for stiftelse af iværksætterselskab udløber forventeligt d. 9. april 2019, hvor denne selskabsform bliver afskaffet. Herefter har alle eksisterende iværksætterselskaber to års frist til omdannelse til ApS. Kapitalkravet til ApS sænkes ved samme lovændring til 40.000 kroner.

Fordele ved IVS:

 • Begrænset hæftelse, dvs., atman kun hæfter for det, der indskydes i selskabet som egenkapital.
 • Kapitalkravet er lille ift. andre kapitalselskabsformer.
 • Der må ikke udloddes udbytte før virksomheden har opsparet 50.000 kr.
 • Selskabsformen giver mulighed for at anvende et holdingselskab.
 • Selskabsindehaveren hæfter begrænset for det indskudte.

Ulemper ved IVS: 

 • Det er dyrere at oprette et IVS end personselskaber, da der skal laves stiftelsesdokumenter, vedtægter, ejerbog og dokumentation for kapital.
 • Ingen mulighed for at fradrage underskud i personlig indkomst.
 • Der skal henlægges 25% af overskuddet til bunden reserve til opbygning af selskabskapital på 50.000.
 • Teknisk set er kapitalkravet kun på 1 kr. ved oprettelse, men loven tillader ikke, at der bruges mere end 50 % af selskabskapital.Derved bør I indskyde mere end 1 kr. i selskabet, da I i så fald ikke må bruge mere end 50 øre på diverse ting til selskabet. Hvis dette ikke bliver overholdt, er I tvunget til at indkalde til generalforsamling inden for 6 måneder, hvor der skal laves overvejelser om fremtidsmuligheder.
 • Krav og revisorgodkendt årsrapport.
 • Mulighed for at låne i banken er relativ lille, da banker ikke ser et IVS med 1 kr. iselskabskapital som troværdig.

  Anpartsselskab / ApS

Hvad er et anpartsselskab/ ApS?

Et anpartsselskab er kendetegnet ved, at der er en eller flere ejere, som skal indbetale minimum 50.000 kr. ved selskabets stiftelse. (Kapitalkravet for ApS’er sænkes til 40.000 ved lovregulering d. 9 april 2019). Al indtjening i et anpartsselskab vil blive beskattet af selskabsskatten, som lyder på 22 %.

Fordele ved ApS:

 • Ejerne hæfter begrænset.
 • Et ApS kan stiftes af en privat person eller et selskab.
 • Mulighed for at indskyde aktiver til opfyldelse af reglen om startkapitalen.
 • Ejerne hæfter ikke solidarisk.
 • Selskabsskatten muliggør opsparing i selskabet.
 • Ejerandelen i selskabet bestemmes af, hvor stor en andel af anpartsselskabets kapital, personen eller selskabet har indskudt.
 • Selskabsformen giver mulighed for at anvende et holdingselskab.

Ulemper ved ApS:

 • Kræver en startkapital.
 • Stiftelsesomkostningerne er højere end andre stiftelse af selskabsformer.
 • Krav til offentliggørelse af årsrapport.
 • Lovpligtig arbejdsskadeforsikring.
 • Loven tillader ingen udlodning før grænsen på 50.000 er opnået.

  Enkeltmandsvirksomhed

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

Et enkeltmandsvirksomhed er kendetegnet ved, at der kun er en ejer i selskabet. Dette betyder, at virksomheden får karakteren ”personlig ejet virksomhed”, da man som indehaver af denne type virksomhed, vil eje alle virksomhedens aktiver, ligeledes hæftes der personligt og ubegrænset for al gæld, der må være opstået i virksomheden. Ved stiftelsen af denne selskabsform, er der intet krav til et kapitalindskud.

Fordele ved enkeltmandsvirksomhed:

 • Den billigste og enkleste virksomhedsform at oprette.
 • Overskud / underskud indgår på selvangivelsen som personlig indkomst.
 • Underskud i enkeltmandsvirksomhed kan fradrages i anden indtægt hos indehaveren eller dens ægtefælle.
 • Ingen krav om offentliggørelse af årsregnskabet

Ulemper ved enkeltmandsvirksomhed:

 • Personlig hæftelse for al gæld i virksomheden.
 • Der sker fuld beskatning af overskud (ca. 42-43 % – topskatten er på ca. 56-58 %).
 • Beskatningen sker i den personlige indkomst.
 • Senere omdannelse til et kapitalselskab kan medføre en relativ høj beskatning, revisoromkostninger, samt advokathonorar for indehaveren.
 • Ingen mulighed for investering i andre virksomheder eller aktier, da dette altid vil betragtes som indehaverens personlige investering.

  Aktieselskab / A/S

Hvad er et aktieselskab (A/S)?

Et aktieselskab er kendetegnet ved, at kapitalkravet er på mindst 400.000 kroner. Ved denne selskabsform kræves der både bestyrelse og direktion og er derfor underlagt flere krav end eksempelsvis anpartsselskaber.

Fordele ved A/S:

 • Kan stiftes af en eller flere ejere.
 • Ejerne hæfter begrænset med de penge, som de har investeret og ikke deres personlige formue.
 • Selvstændig juridisk enhed, hvorfor selskabsskatten er lavere end eksempelsvis ved enkeltmandsvirksomhed.
 • Selskabsformen signalerer en vis grad af soliditet og seriøsitet, da et aktieselskab ikke kan stiftes uden et indskud på mindst 400.000 kroner.

Ulemper ved A/S:

 • Kravet til selskabskapitalen er høj i forhold til ApS.
 • Beslutningerne træffes som hovedregel af ejerne med over halvdelen af stemmerne eller 2/3 flertal.
 • Krav til offentliggørelse af årsrapport.

  Holdingselskab

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er et selskab, der som sin primære funktion ejer ejerandele i et eller flere selskaber. Det vil sige, at holdingselskabet ikke selv producerer noget, men udelukkende ejer ejerandele i et eller flere driftsselskaber, der driver den egentlige forretning.

Et holdingselskab kan stiftes som iværksætterselskab, anpartsselskab eller aktieselskab.

Fordele ved holdingselskab:

 • Skattefrit udbytte til holdingselskabet, hvis det ejer mere end 10 % af driftsselskabet.
 • Mulighed for at spare betydelige afgifter, hvis selskabet sælger et virksomhedsejet fast ejendom via et holdingselskab.
 • Skattefrit frasalg af selskaber gennem et holdingselskab, hermed anses indehaveren af selskabet ikke som privatperson.
 • Udskiftning i ejerkredsen kan ske skattefrit, såfremt ejerne har personlige holdingselskaber.
 • Selskabskapitalen kan bruges to gange, således stiftes holdingselskabet først og derefter indskyder holdingselskabet denne selskabskapital i et driftsselskab. Hermed vil holdingselskabet besidde alle ejerandele i driftsselskabet.

Ulemper ved holdingselskab:

 • Minimum to selskaber skal etableres ved stiftelse af et holdingselskab.
 • Krav til udarbejdelse af årsrapport for hvert selskab i holdingstrukturen.
 • Små virksomheder kan med fordel fravælge revision i både driftsselskabet og holdingselskabet.
 • Større virksomheder skal udarbejde et koncernregnskab, hvis koncernen er omfattet af regnskabsklasse C eller D.